กิจกรรม

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หนุน SUSUNN จาก เอสซีจี เซรามิกส์ จัดทำโครงการซื้อขายไฟฟ้าและคาร์บอนเครดิต

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์  ผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO และ นายนำพล มลิชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้แบรนด์ SUSUNN ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของ เอสซีจี เซรามิกส์  ซึ่งจะดำเนินการภายใต้ระบบการรับรองของ TGO โดยมี นายนิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี  ร่วมด้วย ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และนายอภิเชษฐ์ นุ้ยตูม ผู้จัดการฝ่ายเอนจิเนียริ่ง โซลูชั่น บิสซิเนส บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติในงาน

            เอสซีจี เซรามิกส์ ภายใต้แบรนด์ SUSUNN ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าและพลังงานสะอาด ล่าสุดได้คิดค้นพัฒนาแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้าให้สามารถเชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวทางของ TGO ที่มุ่งพัฒนาและส่งเสริมโครงการและตลาดซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจก จึงได้ร่วมมือกันเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแบบแผนในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก รวมถึงร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มของ เอสซีจี เซรามิกส์ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานตามแนวทางของ TGO ด้วย

            ความร่วมมือในครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นของ เอสซีจี ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลักการ ESG ซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้าน Environment, Social, and Governance อันเป็นเรื่องที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในหลายประเทศทั่วโลกกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ โดยคาดหวังว่าจะนำไปสู่การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องและภาคธุรกิจต่าง ๆ ตระหนักถึงความสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากยิ่งขึ้น  ตลอดจนเร่งผลักดันให้เกิดการพัฒนาตลาดกลาง เพื่อซื้อขายคาร์บอนเครดิตของประเทศให้เป็นที่แพร่หลายในอนาคต