กิจกรรม

“บางจากฯ” ติดอันดับ 1 ใน 3 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับคะแนน CG สูงสุดในอาเซียน

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ติดอันดับหนึ่งในสามบริษัทจดทะเบียนไทย (Country TOP 3 PLCs) ที่ได้รับคะแนนการประเมินระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีสูงสุดจากการประกาศรางวัล ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) ประจำปี 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)

          นอกจากนี้ บางจากฯ ยังได้รับรางวัล ASEAN Asset Class PLCs สำหรับบริษัทที่ได้คะแนนตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป และรางวัล ASEAN Top 20 PLCs สำหรับบริษัทที่มีคะแนนติดอันดับสูงสุด 20 อันดับแรกของอาเซียนอีกด้วย

          นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. บางจากฯ กล่าวว่า บางจากฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของระบบการกำกับดูแลที่ดีในทุกกระบวนการ อันเป็นหัวใจสำคัญของการเจริญเติบโตอย่างแข็งแกร่งขององค์กร การได้รับรางวัลในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานทุกคน ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้บางจากฯ เป็นองค์กรชั้นนำที่มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่เป็นเลิศ โปร่งใส สามารถปรับตัวได้ พร้อมเติบโตอย่างมั่นคง และได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

         ทั้งนี้ โครงการ ACGS เป็นโครงการที่ริเริ่มโดย ACMF ซึ่งเกิดจากการสนับสนุนของ ก.ล.ต. ในอาเซียน เพื่อทำการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 6 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากลของ Organization for Economic Co-operation and Development  (OECD) โดยประเมินจากข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยต่อสาธารณะและเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้