การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับ 8 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 63

0
5319

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2563 โดยมีคณะกรรมการ ผู้ว่าการ กฟภ.และผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้ารับรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

             สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกำลังใจให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งที่มีส่วนในการพัฒนาประเทศ โดยในปี 2563 จัดงานภายใต้แนวคิด “รัฐวิสาหกิจร่วมใจ  ไทยปลอดภัยเข้มแข็ง” มีการพิจารณารางวัลแต่ละประเภท สะท้อนผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่โดดเด่นในแต่ละด้าน ส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ กฟภ.รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี

            สำหรับในปี 2563 PEA ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ดังนี้

            1.รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 (3 ปี ซ้อน) แสดงถึงผลงานและประสิทธิภาพในภาพรวมของ PEA โดยเกณฑ์การตัดสินรางวัลปี 2563 กำหนดให้มีเพียง 1 รัฐวิสาหกิจเท่านั้นที่จะได้รับรางวัลนี้ ซึ่ง PEA สามารถคว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 มาได้

           2.รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น (3 ปี ซ้อน) คณะกรรมการมีการแสดงบทบาทในการกำหนดนโยบายและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่รัฐวิสาหกิจ มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

          3.รางวัลการบริหารจัดการดีเด่น (3 ปี ซ้อน) PEA มีระบบงานสำคัญที่เป็นระบบในการบริหารจัดการองค์กร ได้แก่    การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย์ การจัดการความรู้และนวัตกรรม และการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ PEA มีการดำเนินงานที่ยั่งยืนต่อไป

          4.รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น (4 ปี ซ้อน) โดยในปี 2563 PEA ได้ดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพช่างไฟฟ้า ยกระดับการบริการไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัยเชื่อถือได้และเกิดความยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

          5.รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรม ประเภทดีเด่น (3 ปี ซ้อน) โดยในปี 2563 PEA ได้ส่งนวัตกรรม ชุดตัดเชื่อมสายเคเบิลแรงสูงอัจฉริยะ PEA Smart Cable Tools เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการทำงานตัดเชื่อมสายเคเบิลแรงสูง

          6.รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร ประเภทชมเชย จากการดำเนินงานโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง) โดย PEA ได้เป็นรัฐวิสาหกิจพี่เลี้ยงให้กับโรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2561-2563 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน นำไปสู่การยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นมาตรฐานและยั่งยืน

          7.ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ประเภทเชิดชูเกียรติ จากการดำเนินโครงการพัฒนาระบบงานเพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปในการขอใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาพร้อมกันในที่เดียว เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ

           8.รางวัลบริการดีเด่น ซึ่งเป็นรางวัลใหม่ในปี 2563 โดย PEA มีนโยบายในการให้ความสำคัญกับการพัฒนางานบริการ ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า มีความมุ่งมั่นในการให้บริการกับประชาชนที่มาใช้บริการด้วยความเท่าเทียม และเป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและเข้าถึงง่าย