กิจกรรม

“ราช กรุ๊ป” มุ่งมั่นจัดการก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนด้วยกลไก TVER CFO LESS

           นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบประกาศนียบัตรและโล่เกียรติยศแก่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมีนางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร เป็นผู้รับมอบในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563 จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เป็นต้นแบบด้านการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสนับสนุนสังคมคาร์บอนต่ำ

            สำหรับในปี 2563 บริษัทยังมุ่งมั่นในการจัดการลดก๊าซเรือนกระจก โดยได้นำกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกที่พัฒนาโดย อบก. เข้ามาประยุกต์ใช้และผ่านการรับรองจาก อบก. จำนวน 3 โครงการประกอบด้วย

           1.โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) จากโครงการปลูกป่าอย่างยั่งยืนโรงไฟฟ้าราชบุรี ซึ่งมีการปลูกต้นมะฮอกกานีและต้นสัก พื้นที่รวม 47.92 ไร่ภายในโรงไฟฟ้าราชบุรี โดยมีปริมาณการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่ผ่านการรับรอง 57 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และตลอดระยะเวลา 20 ปี (ปี 2562-2582) ของโครงการจะสามารถดูดกลับก๊าซเรือนกระจกได้รวม 1,140 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

           2.การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) ดำเนินการ 3 แห่ง ได้แก่ อาคารสำนักงานใหญ่ โรงไฟฟ้าราชบุรี และโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี 2562ที่ได้รับการรับรองเท่ากับ 1,152, 5,225,436 และ 98,606 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าตามลำดับ

            3.โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) มีโครงการกิจกรรมสังคมที่ได้รับการพิจารณา ได้แก่ โครงการส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชนหย่อมบ้านหัวฮะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน, โครงการพลังงานชุมชน จังหวัดน่าน, โครงการเปลี่ยนหลอดประหยัดไฟ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ทั้ง 3 โครงการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 16.715 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี