สนพ. workshop ครั้งที่ 4 โครงการจัดทำมาตรการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และไบโอมีเทน เพื่อทดแทนน้ำมันเตา

0
5571

สนพ. จัดสัมมนากลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการ (workshop) ครั้งที่ 4 โครงการเพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และไบโอมีเทน เพื่อทดแทนน้ำมันเตา ถ่านหิน และก๊าซปิโตรเลียมเหลว ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จัดสัมมนา กลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการ (workshop) ครั้งที่ 4 โครงการเพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และไบโอมีเทน เพื่อทดแทนน้ำมันเตา ถ่านหิน และก๊าซปิโตรเลียมเหลว พร้อมด้วยคุณชนานัญ บัวเขียว รองผู้อำนวยการ สนพ. และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนพ. โดยมีสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ โดยเข้าเยี่ยมชมดูงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและต้นแบบก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) ที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งผลิต CBG จากน้ำเสียของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ผ่านการปรับปรุงคุณภาพจนสามารถนำไปเติมเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ได้ มีกำลังการผลิต CBG 6 ตันต่อวัน

                ทั้งนี้ ได้เดินทางสำรวจพื้นที่ทางเลือกโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนเส้นทางในการวางแนวท่อก๊าซก๊าซธรรมชาติ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และเข้าเยี่ยมชมพื้นที่โรงไฟฟ้าสุราษฏร์ธานี ตําบลเขาหัวควาย อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี บนพื้นที่รวม 115 ไร่ ซึ่งปัจจุบันได้หยุดจ่ายไฟฟ้าแล้ว และกำลังเตรียมการสำหรับก่อสร้างโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ชุดที่ 1-2 ใหม่ ตามแผนพัฒนากำลัง ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP2018) รวมกำลังผลิต 1,400 เมกะวัตต์