“เฉลิมชัย ศรีอ่อน” เดินหน้า “ปฏิรูปการขับเคลื่อนภาคเกษตรกรไทย” ลุยทำ MOU กับ 14 มหาวิทยาลัย

0
7126

วันนี้ (30 มกราคม 2563) เวลา 13.30 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) พร้อมด้วยนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษาฯ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยฯนายธนา ชีรวินิจ เลขาฯ  นายอนันต์ สุวรรณรัตน ปลัดกระทรวงเกษตรฯได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยของรัฐ เพื่อจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ณ ห้อง 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                 ในการทำ MOU ในครั้งนี้เป็นการทำ MOU ในระยะแรกที่มีมหาวิทยาลัยของรัฐเข้าร่วมลงนามทั้งสิ้นจำนวน 14 มหาวิทยาลัยได้แก่  ม.เกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น ม.เชียงใหม่ ม.สงขลานครินทร์ ม.บูรพา ม.แม่ฟ้าหลวง ม.นเรศวร ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ม.วลัยลักษณ์ ม.หอการค้าไทย ม.ราชภัฎอุดรธานี ม.ราชภัฎเพชรบุรี ม.ราชภัฎร้อยเอ็ด กระทรวงเกษตรฯ มีเป้าหมายจัดตั้งศูนย์ AIC ให้ครบทุกจังหวัดภายใน 3 เดือน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ (จังหวัด) โดยแท้จริง โดยศูนย์ AIC นี้จะเป็นรูปแบบองค์กรใหม่ มีการร่วมมือทำงานระหว่างภาคเอกชน เกษตรกร และข้าราชการ โดยฝ่ายข้าราชการจะเป็นเพียงฝ่ายสนับสนุน มีภารกิจคือ

                1.) ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 2.) พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรให้ทันสมัย พร้อมด้วยการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.) เป็นศูนย์อบรมบ่งเพาะ Up – Skill ทั้งด้าน พืช ปศุสัตว์ และประมง