GGC ส่งมอบสบู่เหลวล้างมือสู่น้องบนดอยเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีในถิ่นทุรกันดารต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

0
6901

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ส่งมอบสบู่เหลวล้างมือ เพื่อมือสะอาด มีอนามัย จำนวน 250 แกลลอน พร้อมด้วยชุดอุปกรณ์ดูแลสุขอนามัยในช่องปาก ประกอบด้วย กระบอกน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน จำนวน 100 ชุด มูลค่ากว่า 80,000 บาท ให้แก่ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และพลเรือตรีสุทธิชาติ เข็มอนุสุข รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเด็กและเยาวชนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารภายใต้โครงการพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

            โดย GGC ได้นำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ คือ กลีเซอรีนและน้ำดีมีน มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือเพื่อดูแลสุขอนามัย ผ่านการส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนด้วยการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนลุฟฟาล่า จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนที่บริษัทฯได้ให้การสนับสนุนกลีเซอรีนมาโดยตลอด เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยจากสารเคมี เพื่อส่งมอบให้กับโครงการฯ ดังกล่าวนำไปแจกจ่ายให้กับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารต่อไป

            สำหรับโครงการพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง GGC ทัพเรือภาค ที่ 1 และผู้ประกอบการประมงฝั่งทะเลอ่าวไทย 7 จังหวัด โดยในปีนี้ได้น้อมเกล้าถวายฯ ปลากะตักแห้ง 7,230 กิโลกรัม ปลาทูเค็ม 12,735 กิโลกรัม ปลากระป๋อง 73,000 กระป๋อง น้ำปลา 14,292 ขวด กะปิ 2,556 กิโลกรัม เกลือไอโอดีน 5,000 กิโลกรัม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน รวมมูลค่า 3,102,665 บาท