กิจกรรม

ปลัดกระทรวงพลังงานร่วมประชุม IEA ที่ปารีส ชูแนวทางดิจิทัลพลังงาน-หนุนชุมชนมีส่วนร่วมยุค Prosumer

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นหัวหน้าคณะกระทรวงพลังงานเข้าร่วมการประชุม IEA Ministerial Meeting ณ ศูนย์ประชุม CCM กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2562 ซึ่งเป็นการประชุมระดับผู้นำด้านพลังงานของกลุ่มประเทศสมาชิกทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ หรือ International Energy Agency : IEA โดยประเทศไทยได้รับเชิญในฐานะประเทศพันธมิตร (Association Country)

          การประชุมในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลักคือ Building the Future of Energy โดยหารือระหว่างผู้นำระดับสูงด้านพลังงานในเรื่อง แนวทางการพัฒนาพลังงานในอนาคตเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนด้านพลังงาน พลังงานที่สามารถเข้าถึงได้ และพลังงานสะอาดเพื่อความยั่งยืน โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานสมัยใหม่ (Digital Platform)ที่ทันสมัย รวมทั้ง การเตรียมพร้อมของทุกภาคส่วนเพื่อรองรับก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการผ่านด้านพลังงาน และการสร้างความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาคและระดับโลก

             นายกุลิศ สมบัติศิริ ได้กล่าวในที่ประชุมเกี่ยวกับอนาคตของการใช้พลังงานและเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคพลังงาน โดยเน้นย้ำว่าไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการใช้พลังงานของประเทศ รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชนและครัวเรือน เพื่อลดค่าใช้จ่าย สร้างรายได้ และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการผลิตและขายไฟฟ้า (Prosumerization) นอกจากนี้ยังได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมและป้องกันภัยคุกคามอันเกิดจากการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Security) ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงของระบบพลังงานที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายและข้อมูลที่ซับซ้อนขึ้นในอนาคต