กิจกรรม วีดีโอแนะนำ

โออาร์ขยายโครงการ “ฃวด แลก ยิ้ม” ในพีทีทีสเตชั่นร่วมสร้างจิตสำนึกคัดแยกขยะ&รักษาสิ่งแวดล้อม

            นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) และ ดร.ชญาน์  จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (จีซี) ร่วมประชาสัมพันธ์เสื้อยืดอัพไซคลิ่ง (Upcycling) ณ สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ปตท. สำนักงานใหญ่ เพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่องการคัดแยกขยะและกระตุ้นให้ผู้บริโภครับรู้มูลค่าของขยะรีไซเคิล โดยเสื้อยืดดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์จากเส้นใยรีไซเคิลที่ได้มาจากขวดพลาสติกใสเพท (PET) รีไซเคิลที่สมาชิกโครงการฯ นำมาร่วม โครงการ “ฃวด แลก ยิ้ม” ของโออาร์ ซึ่งจะใช้ขวดพลาสติกใสเพท 12 ใบ ในการผลิตเสื้อยืดอัพไซคลิ่ง 1 ตัว ทั้งนี้ สมาชิกโครงการฯ สามารถใช้คะแนนสะสมจากการแลกขวดนำมาใช้แลกเสื้อยืดอัพไซคลิ่งภายในธันวาคม 2562 ได้อีกด้วย

            โครงการฃวด แลก ยิ้มได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม2561 ปัจจุบันสามารถคัดแยกขวดพลาสติกใสเพท (PET) จากตู้รับคืนขวดพลาสติกรีไซเคิลอัตโนมัติ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ปตท. สำนักงานใหญ่  สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น สาขา ประชาอุทิศ – ลาดพร้าว และศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ได้กว่า 4,000 กิโลกรัม โดยโออาร์จะติดตั้งตู้รับคืนขวดพลาสติกรีไซเคิลอัตโนมัติ เพิ่มเติมอีก 10 แห่ง ภายในปี 2563 เพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของสังคมชุมชนให้ดีขึ้น และให้สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น เป็นพื้นที่ๆ สร้างประโยชน์ให้กับสังคมชุมชนต่อไป

            สำหรับรายละเอียดการสะสมคะแนนแลกเสื่อในโครงการ “ขวดแลกยิ้ม” คือ 1 ขวดเล็ก = 50 แต้ม และ 1 ขวดใหญ่ = 100 แต้ม  โดยเสื้อ 1 ตัว ใช้ 5,500 แต้มแลก หรือเท่ากับใช้ขวดเล็ก 110 ขวด แลกเสื้อยืดอัพไซคลิ่ง 1 ตัว หรือใช้ขวดใหญ่  55 ขวด