ผู้อำนวยการ สนพ. เปิดตัวศูนย์ PLERN ให้ความรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

0
4263

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดตัวศูนย์เผยแพร่ความรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (PLERN: Play & Learn) เพื่อเสริมประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ในการเป็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นประธานเปิดศูนย์เผยแพร่ความรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและห้องสมุดดิจิทัล โดยมีผู้บริหารและข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

สำหรับศูนย์เผยแพร่ความรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (PLERN: Play & Learn) มุ่งหวังให้เป็นศูนย์เรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ใช้พลังงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่สนพ. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ สื่อมวลชน และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 EPPO History ส่วนที่ 2 EPPO Challenges และส่วนที่ 3 Energy Life Cycle และห้องสมุดดิจิทัล โดยในส่วนของการเยี่ยมชมจะมีเจ้าหน้าที่ของ สนพ. เป็นผู้นําชมและให้ความเข้าใจในเนื้อหาตามลำดับ

ทั้งนี้ ศูนย์เผยแพร่ความรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (PLERN: Play & Learn) จะเปิดให้เยี่ยมชมเป็นหมู่คณะในโอกาสต่อไป