“ออมสิน” เจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐครั้งที่ 4/2562

0
2726

วันนี้ (29 สิงหาคม พ.ศ. 2562) ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐครั้งที่4/2562ซึ่งธนาคารออมสินเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโดยมีคุณฉัตรชัยศิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐเป็นประธานการประชุมดังกล่าว พร้อมด้วยผู้บริหารจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย สำนักงานเศรษฐกิจการคลังและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกำแพงเพชรธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่