ดร. ยศพงษ์ ลออนวล พูดถึงบทบาทของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าในการให้ข้อเท็จจริงต่อผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าทั้ง 4 ประเภท รวมถึงการสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชนเพื่อให้เกิดสถานีชาร์จ การประกอบชิ้นส่วน EV ในประเทศไทย

0
582