ปตท. รับรางวัล คณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น 2 รางวัล

0
193

คณะกรรมการ ปตท. นำโดย นายวิชัย อัศรัสกร พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายดอน วสันตพฤกษ์ และนายชวลิต พิชาลัย และ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล “คณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น ประจำปี 2558” และ รางวัล “เกียรติคุณพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่มีผลงานดีต่อเนื่อง” จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
โดยมอบรางวัลในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องและส่งเสริมคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คำนึงถึงความโปร่งใส เป็นธรรม อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการยกระดับมาตรฐานคณะกรรมการ และส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งการมอบรางวัลจัดที่ ณ ห้อง บอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์