ผู้ประกอบการไทยคว้า21รางวัล ASEAN Energy Awards2018

0
164

ผู้ประกอบการไทย กวาด 21 รางวัล ASEAN Energy Awards 2018 ที่สิงคโปร์  โดยเป็นการครองแชมป์อันดับหนึ่งในอาเซียน 9 ปีซ้อน พร้อมเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ในปี 2562  ชูจุดยืนเดินหน้าส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ

ในการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ASEAN Ministers on Energy Meetings – AMEM ครั้งที่ 36 ที่ประเทศสิงคโปร์  เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2561  ถือเป็นเป็นความสำเร็จของประเทศไทยอีกครั้งที่ผู้ประกอบการไทยสามารถคว้ารางวัลด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในเวที ASEAN Energy Awards 2018 รวม 21 ผลงานจากการส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 25 ผลงานโดยนับเป็นรางวัลที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 19 ผลงาน  และไทยยังเป็นประเทศที่ได้รับรางวัลอันดับสูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 นับตั้งแต่ปี 2553 สะท้อนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลและภาคเอกชนไทยในการขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ  ทั้งนี้พิธีรับรางวัลจะมีขึ้นในช่วงค่ำวันที่ 29 ต.ค.2561 ที่ Sand Expo & Convention Centre, Marina Bay Sands

โดยเวที ASEAN Energy Awards ซึ่งจัดขึ้นในช่วงที่มีการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน  นั้น ถือเป็นการจัดประกวดมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 ซึ่งไทยได้ส่งผลงานเข้าประกวดมาตั้งแต่ปี 2543  และได้รับรางวัลบนเวทีอาเซียนเป็นจำนวนมากที่สุดรวมแล้วถึง 188 รางวัล รองลงมา อินโดนีเซีย 97 รางวัล และ สิงคโปร์ 86 รางวัล

สำหรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดในเวที ASEAN Energy Awards เป็นการคัดเลือกผลงานและองค์กรที่ชนะในเวทีประกวด Thailand Energy Awards ปี 2561 โดยเวที ASEAN Energy Awards 2018 ผู้ประกอบการไทยได้รับในปีนี้ ครอบคลุมใน 2 หมวดหลัก คือ ด้านพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่  1.การบริหารจัดการพลังงานดีเด่น 2.อาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่น  3.อาคารเขียวดีเด่น และ 4.โครงการพลังงานหมุนเวียนดีเด่น โดยด้านพลังงานหมุนเวียนถือเป็นกลุ่มที่ส่งเข้าประกวดมากที่สุดและได้รับรางวัลทั้งหมด  13 ผลงานใน 21 ผลงานที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

นอกจากนี้ในปี 2562 ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกของอาเซียนได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนในครั้งที่ 37 ซึ่งไทยมีความพร้อมในการจัดการประชุมดังกล่า

เนื่องจากไทยถือเป็นประเทศหนึ่งในอาเซียนที่มีการพัฒนาพลังงานทดแทนทั้งองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจนนำมาสู่การผลิตพลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง

สำหรับผู้ประกอบการที่สามารถรับรางวัลในประเภทต่างๆในเวที ASEAN Energy Awards 2018 รวมทั้งสิ้น 21 รางวัล  แบ่งเป็น

ด้านพลังงานทดแทน  จำนวน 13 ผลงาน แบ่งเป็น

โครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid) จำนวน 4 ผลงาน ได้แก่

On-Grid (National Grid) Category

ชนะเลิศ  1. โรงไฟฟ้าชีวมวล ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ชนะเลิศ  2. โรงไฟฟ้าชีวมวล พิจิตร ไบโอเพาเวอร์ : บริษัท พิจิตรไบโอเพาเวอร์ จำกัด

On-Grid (Local Grid) Category

รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านแม่กลองน้อย กำลังผลิต 20 kW หมู่บ้านแม่กลองน้อย ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

รองชนะเลิศอันดับ 2    โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านหมากลาง กำลังผลิต 25 kW หมู่บ้านหมากลาง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) จำนวน 4 ผลงาน ได้แก่

Off-Grid (Thermal) Category

ชนะเลิศ     โครงการผลิตก๊าซชีวภาพทดแทนเชื้อเพลิง LPG : บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

รองชนะเลิศอันดับ 2   โครงการบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ทดแทน LPG สำหรับหุงต้ม ในครัวเรือน       ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล (ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวด ปี 2016)

Off-Grid (Power) Category

รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการนำระบบโซล่าร์ออฟกริดไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจห้องเย็นบริษัท สินชัยห้องเย็น จำกัด

รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย : บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด

โครงการพลังความร้อนร่วม (Cogeneration) จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่

Cogeneration Category

ชนะเลิศ  โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม : บริษัท สงวนวงษ์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด

รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด : บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด

โครงการเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่

Biofuel Category

ชนะเลิศ โรงงานเอทานอลมิตรผล ด่านช้าง : บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด (สุพรรณบุรี)  (ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวด ปี 2016)

รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงงานผลิตเอทานอล : บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด

โครงการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน (Innovation on Alternative Energy) จำนวน 1 ผลงาน ได้แก่

Special Submission Category

ชนะเลิศ  ระบบกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพด้วยเทคโนโลยีสะอาดสำหรับเกษตรกรรายย่อยภายใต้แนวคิดธรรมชาติช่วยธรรมชาติ  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ด้านอนุรักษ์พลังงาน  จำนวน 8 ผลงาน แบ่งเป็น

ประเภทโรงงานควบคุม จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่

Large Industry Category

ชนะเลิศ บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ชนะเลิศ

Small and Medium Industry Category

ชนะเลิศ  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด (โรงงาน 2)

Special Submission Industry Category

ชนะเลิศ บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด

ประเภทอาคารควบคุม จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่

Large Building Category

รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา : สภากาชาดไทย

รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี : มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

Small and Medium Building Category

ชนะเลิศ  โรงแรมอันดามัน คาเนเซีย รีสอร์ทแอนด์สปา : บริษัท ภูเก็ตคาเนเซีย จำกัด

ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่

Retrofitted Building Category

รองชนะเลิศอันดับ 2 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) : บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

Green Building Category

รองชนะเลิศอันดับ 1 อาคาร KBTG : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่มา : https://bit.ly/2AwEfkK