ส.กทอ.สนับสนุนงบวิจัยอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

0
405

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดย สานักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) ภายใต้กลุ่ม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน และประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้ยุทธศาสตร์จัดสรรเงินกองทุนประจาปี

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และในฐานะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้เปิดรับคำขอการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนประจำปี 2561 (เพิ่มเติม) ในวงเงิน 5,200 ล้านบาท ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยม ยั่งยืน สาหรับดาเนินงานโครงการพลังงานทดแทนเพื่อลดความเลื่อมล้ำในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบสื่อสารทางไกลของโรงเรียนในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนในชนบท) และพลังงานทดแทนในระบบสูบน้ำเพื่อลดต้นทุนด้านเกษตรในระดับชุมชน (ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร) พร้อมทั้งเปิดรับคาของบประมาณจากกองทุนประจาปี 2562 ในวงเงิน 10,448 ล้านบาท ภายใต้ยุทธศาสตร์พลังงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEDP) และ แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)

การสนับสนุนทุนดำเนินโครงการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จะสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรประสงค์จะศึกษาวิจัยในการพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน ทดแทน โดยมีเป้าหมายนำไปใช้ได้จริง เกิดประโยชน์กับส่วนรวมและประเทศชาติ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) ได้ตั้งแต่วันนี ถึง 10 สิงหาคม 2561 และประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอโครงการโดยมีคุณสมบัติ เป็นหน่วยงานราชการ ที่เป็นนิติบุคคลหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร

1.ศึกษารายละเอียดจากคู่มือ www.enconfund.go.th/content/ รวมยุทธศาสตร์จัดสรรเงินกองทุนฯ202561.pdf www.enconfund.go.th/images/Banner/split/manual.pdf

2. ลงทะเบียนเพื่อรับ Username (ในนามของหน่วยงาน) สาหรับยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่

ที่มา : https://bit.ly/2mGYyUR