IRPC ร่วมลงนามจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน

0
226

ไออาร์พีซี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “จัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน” ประกาศพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไทย ไม่ต่ำกว่า 50% ภายในปี 2570

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและประกาศเจตนารมณ์ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อน “โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน”

โดยกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สมาชิกองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) หน่วยงานภาคเอกชน และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะพลาสติกที่มีจำนวนมาก จึงร่วมมือกันริเริ่มโครงการดังกล่าว เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนโครงการไปด้วยกันภายในเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อจัดการปัญหาขยะและส่งเสริมการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy

พร้อมกับวางเป้าหมายลดปริมาณขยะพลาสติกในท้องทะเลของไทยลงไม่ต่ำกว่า 50% ภายในปี 2570 รวมทั้งมีพันธมิตรเข้าร่วมโครงการทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม รวมทั้งสิ้นกว่า 20 หน่วยงาน

ที่มา : https://bit.ly/2t6ieo4