รัฐมนตรีพลังงานลงนามแต่งตั้งใหม่ คณะกรรมการศึกษาSEA

0
637

รัฐมนตรีพลังงานลงนามแต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ ชุดใหม่ 19 คน  โดยส่วนใหญ่ ยังมาจากกรรมการชุดเก่า ยกเว้น  สุริชัย หวันแก้ว   และปริญญา เทวานฤมิตรกุล  โดยกรรมการ ที่เข้ามาใหม่ 8 คน  ส่วนหนึ่ง เป็นบุคคลที่เคยแสดงความเห็นสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพื่อความมั่นคงไฟฟ้าในภาคใต้  ทำให้แกนนำกลุ่มคัดค้านโพสต์เฟซบุคส่วนตัว แสดงความไม่เชื่อมั่น

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center -ENC ) รายงานว่า นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงพลังงานที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ ชุดใหม่ และให้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงพลังงานที่ 9/2561 ที่ลงนามไปเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งแต่งตั้งคณะกรรมการ SEA จำนวน13 คน ไปก่อนหน้านี้  หลังจากที่มีข้อท้วงติงจากหลายฝ่าย ว่าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นนั้น มีกรรมการหลายคน ไม่ได้เป็นกลาง

โดยรายชื่อของคณะกรรมการSEA ที่แต่งตั้งขึ้นใหม่ มีจำนวนทั้งสิ้น 19 คน ซี่ง จำนวน 11 คนยังเป็นคนที่เคยอยู่ในคณะกรรมการชุดเก่า คือ น.ส.นันธิกา ทังสุพานิช รองปลัดกระทรวงพลังงานที่กำกับดูแลสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ที่ยังทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการร่วม ส่วนที่เป็นกรรมการ  ผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.)  ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)  นายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์  น.ส.สุภาภรณ์ ปิติพร  นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  นายปกรณ์ ปรียากร  นายสินาด ตรีวรรณไชย นายเติมชัย สุขวิบูลย์ และ ผู้แทนสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ

ส่วนรายชื่อที่มีการแต่งตั้งเพิ่มเติมเข้ามาใหม่อีก 8 คน ประกอบด้วย  นาย วัฒนพงษ์ คุโรวาท รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.).นางเรวดี โรจนนันท์ นายโสภณ พรโชคชัย  นางสาวเพชร เตชรัตน์  นายอุริช อัชชโคสิต  นายฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์   นายมนูญ ศิริวรรณ และ นายสุทิน อยู่สุข

ทั้งนี้ บุคคลที่อยู่คณะกรรมการชุดเก่า และหลุดออกจากคณะกรรมการชุดใหม่มี2คน  คือนาย สุริชัย หวันแก้ว   นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล  ที่เคยถูกระบุว่า มีจุดยืนที่สนับสนุนเชื้อเพลิงสะอาด และไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ จ.กระบี่ ซึ่งเป็นเมืองที่มีภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการSEA  ชุดใหม่ ก็ปรากฎรายชื่อของบุคคลที่เคยแสดงความคิดเห็นในการสนับสนุนโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ภาคใต้  อาทิ  นายโสภณ พรโชคชัย  นายอุริช อัชชโคสิต  นายฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์   นายมนูญ ศิริวรรณ  ทำให้ แกนนำกลุ่มคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้  ออกมาโพสต์ข้อความลงเฟซบุกส่วนตัวแสดงความไม่เห็นด้วย  และไม่เชื่อมั่น ต่อรายชื่อคณะกรรมการ SEA ที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่ ดังกล่าว

สำหรับคณะกรรมการศึกษาSEA ที่ตั้งขึ้นใหม่นั้น  จะยังมีอำนาจหน้าที่ ในการกำหนดเกณฑ์คัดเลือกผู้ดำเนินการศึกษา SEA สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ ให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นปัจจัย( Parameter )สำหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และความเหมาะสมพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้   ทบทวนและให้ข้อคิดเห็นในผลการศึกษาSEA สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ และให้การศึกษา SEA ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 9 เดือน นับตั้งแต่วันลงนามในคำสั่ง