ปตท. ร่วมสนับสนุนโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ปี 2561

0
265

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2561 ที่ผ่านมา พลเอก สสิน ทองภักดี รองผู้บัญชาการทหารบก  และ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ จาก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การประปาส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมแถลงข่าวและเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2561 ณ กองบัญชาการกองทัพบก โดย ปตท. ได้ให้การสนับสนุนโครงการนี้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2542 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 83 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะเขตทุรกันดารและพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งเกษตรกรที่มักประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซากในหลายพื้นที่

นายชาญศิลป์ เปิดเผยว่า คาดว่า ปี 2561 เป็นอีกปีที่ประชาชนมีความเสี่ยงที่จะเผชิญปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ โดย ปตท. และหน่วยงานภาคี ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงร่วมสนับสนุนโครงการ “ราษฎร์ รัฐ  ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” อย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ ปตท. บริจาคเงินสนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง ถังบรรจุน้ำ Innoplus รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และดำเนินงานโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในปีนี้ เป็นจำนวนเงิน 5,600,000 บาท

นอกจากนี้ ปตท. ยังได้สนับสนุนโครงการฝนหลวงเพื่อปฏิบัติการทำฝนเทียมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 20 โดยมอบน้ำแข็งแห้งกว่า 10,320 ตัน และถังบรรจุน้ำแข็งแห้งจำนวน 38 ถัง มูลค่าทั้งสิ้นกว่า 84,400,000 บาท

ทั้งนี้ นายชาญศิลป์กล่าวว่า การสนับสนุนโครงการ “ราษฎร์  รัฐ  ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญของ ปตท. ควบคู่กับ  พันธกิจหลักในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานแก่ประเทศชาติอย่างยั่งยืน